Nytt Vattenverk Mörbylånga – project description

Water purification and desalination station. The supporting structure of the building consists of walls supporting prestressed girders with a span of 25m. The roof covering is designed of hollowcore plates.

The planned water supply station will have a production capacity of 4,000 cubic meters of drinking water per day. This will cover about 80 percent of the municipality’s water demand during peak season.

In the new water supply station, water will be supplied from the Mörbylånga industrial plant – up to around 1,500 cubic meters per day. Nowhere else in the world is there a similar water purification and desalination plant that treats both contaminated water and industrial water to the quality of drinking water in the same process. The municipality of Mörbylånga has carried out extensive tests to ensure this technology.

The scope of the study was to design massive walls, sandwich sandwich walls and massive insulated walls, as well as provide workshop documentation. The façade walls have a technology of delaying concrete binding using Mönster matrices.

Nytt Vattenverk Mörbylånga – opis projektu

Stacja oczyszczania i odsalania wody. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany podtrzymujące dźwigary sprężone o rozpiętości 25m. Pokrycie dachowe zaprojektowano z płyt kanałowych.

Planowana stacja wodociągowa będzie miała zdolność produkcyjną 4000 metrów sześciennych wody pitnej dziennie. Pokryje to około 80 procent zapotrzebowania na wodę w gminie w szczycie sezonu.

W nowej stacji wodociągowej woda będzie dostarczana z zakładu przemysłowego Mörbylånga – do około 1500 metrów sześciennych na dobę. Nigdzie indziej na świecie nie ma podobnej stacji oczyszczania i odsalania wody, która oczyszcza zarówno zanieczyszczoną wodę, jak i wodę przemysłową do jakości wody pitnej w tym samym procesie. Gmina Mörbylånga przeprowadziła szeroko zakrojone testy, aby zapewnić taką technologię.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian masywnych, ścian warstwowych typu sandwich oraz masywnych ścian izolowanych, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. Na ścianach elewacyjnych zastosowano technologię opóźniania wiązania betonu za pomocą matryc Firmy Mönster.

3

types of walls

117

walls

922 t

of concrete

1937 sq m

of designed elements